algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden social road

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Social Road: ondernemers die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf verder te noemen: Social Road;

Opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon aan wie door Social Road een offerte en/of opdrachtbevestiging is gericht, aan wie door Social Road medewerker(s) beschikbaar wordt gesteld en/of met wie Social Road een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Social Road en de opdrachtgever;

Partijen: Social Road en de opdrachtgever;

BW: Burgerlijk Wetboek;

Diensten: de door Social Road krachtens de overeenkomst aan opdrachtgever te leveren diensten, inclusief, indien van toepassing, resultaten van diensten;

Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten;

Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4:1 Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Artikel 2: Identiteit van de onderneming

Naam van de onderneming: Social Road
Vestigingsadres: 2e industrieweg 17, 3411ME, Lopik
E-mailadres: info@socialroad.nl
Telefoonnummer: 06 23 24 57 16
KVK: 72100621
BTW-nr: NL858956036B01

Artikel 3: Werkzaamheden van de onderneming

Het helpen van bedrijven aan meer conversies en verkopen door middel van online marketing.

Artikel 4: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Social Road aan of aangegaan met opdrachtgever alsmede op de uitvoering daarvan.
 2. Naast deze voorwaarden zijn ook de specifieke voorwaarden van toepassing die tussen Social Road en opdrachtgever zijn overeengekomen.
 3. Afwijkingen van de voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Social Road en opdrachtgever zijn overeengekomen en hebben alleen gelding voor de specifieke overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
 4. De algemene voorwaarden zijn van toepassing onder uitsluiting van eventueel door opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden.
 5. Als deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Social Road en opdrachtgever, wordt opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten.
 6. Social Road heeft het recht om naar eigen inzicht voor de uitvoering van de opdracht één of meerdere derden in te schakelen.
 7. De rechten en verplichten uit de overeenkomst kunnen door partijen slechts aan derden worden ge(sub)licentieerd en/of overgedragen, indien de wederpartij hiermee schriftelijk akkoord gaat.
 8. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Social Road en opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
 9. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een overeenkomst en de voorwaarden hebben de bepalingen uit de overeenkomst voorrang.
 10. Elektronische communicatie tussen partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
 11. Bij uitleg en interpretatie van de algemene voorwaarden is Nederlandse tekst bepalend.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes en andere aanbiedingen van Social Road zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door opdrachtgever zijn onherroepelijk.
 2. Aanbiedingen en offertes verliezen hun geldigheid na verloop van dertig dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 3. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door opdrachtgever van een ongewijzigde geldige offerte en/of van aanbieding van Social Road.
 4. Beschrijvingen, brochures, reclamemateriaal, prijslijsten en op website weergeven informatie en aanbiedingen binden Social Road niet.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst en levering

 1. De tussen Social Road en opdrachtgever te sluiten overeenkomst betreft slechts een inspanningsverbintenis. Social Road zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen een overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek, uitvoeren.
 2. Het vorige artikel is ook van toepassing op door Social Road gegeven adviezen. Deze adviezen zijn uitsluitend bestemd voor opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen recht ontlenen. Behoudens schriftelijke toestemming van Social Road is het opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van adviezen van Social Road openbaar te maken of op een andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Partijen bepalen in de overeenkomst de leveringstermijnen en -data alsmede de plaats en wijze waarop de diensten worden (op)geleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die opdrachtgever verstrekt en de medewerking van opdrachtgever en relevante derden. De leveringstermijnen gelden niet als fatale termijnen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings) termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden teneinde passende maatregelen te nemen.
 4. Social Road is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Social Road en zal Social Road hiervan melding maken aan opdrachtgever.

Artikel 7: Gebreken

 1. Social Road staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde diensten in overeenstemming met wat opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten en zal zich inspannen om de eventueel met opdrachtgever overeengekomen doelstellingen te realiseren. Social Road kan niet instaan voor het bereiken van die doelstelling.
 2. Opdrachtgever dient eventuele klachten over de geleverde diensten en/of de uitvoering van de overeenkomst binnen acht dagen, nadat opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk en gedetailleerd onderbouwd aan Social Road te melden, bij gebreke waarvan elke aanspraak op Social Road vervalt.
 3. Indien opdrachtgever aan bovenstaande vereisten heeft voldaan én sprake zou zijn van een gebrek in de door Social Road geleverde diensten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen, de diensten opnieuw leveren of een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Social Road. Telkens na het (laten) herstellen of het opnieuw leveren van de dienst gelden de vorige twee artikelen opnieuw. Na het constateren van een gebrek of een andere tekortkoming in een dienst van Social Road is opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt.
 4. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, informatie/data, documenten of programma’s die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tot stand worden gebracht of gebruikt worden, gaat over de opdrachtgever op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 8: Prijzen en betaling

 1. Alle door Social Road opgegeven of met Social Road overeengekomen vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege. De kosten voor ingeschakelde derden en overige verschotten maken geen onderdeel uit van de met Social Road overeengekomen vergoedingen en dienen separaat aan Social Road vergoed te worden. Social Road is gerechtigd deze kosten bij wijze van voorschot bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Indien Social Road bijkomende diensten op zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk vergoeding is vastgelegd in de overeenkomst, is Social Road gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. Prijsindicaties, begrotingen, budgetten en/of voorcalculaties van Social Road hebben slechts een indicatief karakter. Hieraan kunnen geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alleen wanneer partijen dat zijn overeengekomen, is Social Road verplicht om opdrachtgever te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting wordt overschreden.
 4. Betalingen van de facturen van Social Road dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum in de op de factuur vermelde valuta en uitsluitend op de wijze zoals op de factuur is aangegeven. Social Road heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
 5. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt en onverminderd het recht van Social Road om haar volledige schade te vorderen. Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, inclusief de kosten voor externe deskundigen, bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van €500,-.
 6. Opdrachtgever doet afstand van ieder recht op opschorting en verrekening. Social Road heeft het recht diensten die zich nog onder Social Road bevinden onder zich te houden wanneer opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, totdat opdrachtgever wel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op de diensten die Social Road nog onder zich houdt.
 7. Door opdrachtgever gedane betaling strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschuldigde rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd. Indien één van bovengenoemde situaties intreedt, is opdrachtgever gehouden Social Road hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 9. Social Road is gerechtigd om gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen voor zijn diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS vermeerderd met ten hoogste vijftien procent (15%). Social Road is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien hij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.
 10. Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de betreffende factuur schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt bij gebreke waarvan zij gelden als geaccepteerd. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling niet op.

Artikel 9: Wijziging van de opdracht

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden beïnvloed indien tussentijds de omvang van de overeenkomst wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen vergoeding beïnvloedt, zal Social Road dit zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever melden.
 2. Indien op grond van een wijziging van de overeenkomst als gevolg van aanvullende verzoeken of wensen van opdrachtgever, door Social Road extra werkzaamheden moeten worden verricht (het “meerwerk”), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Social Road is gerechtigd dit meerwerk zonder (voorafgaande) schriftelijke toestemming van opdrachtgever uit te voeren voor zover de kosten die dit meerwerk met zich meebrengt niet meer bedragen dan tien procent (10%) van de oorspronkelijk overeengekomen totale vergoeding.
 4. Indien de kosten voor meerwerk meer dan tien procent (10%) bedragen, zal Social Road opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Partijen zullen dan in onderling overleg de te nemen maatregelen bespreken om tot een oplossing te komen.

Artikel 10: Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of inlichtingen, waarvan Social Road aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door Social Road in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van opdrachtgever, tijdig aan Social Road worden verstrekt en zal alle door Social Road verlangde medewerking verlenen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens en informatie. Social Road is niet gehouden de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid hiervan te onderzoeken. Offertes en aanbiedingen van Social Road alsmede de daarna gesloten overeenkomst, zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Indien die gegevens niet juist, volledig of betrouwbaar blijken te zijn, heeft Social Road het recht om de aanbieding te wijzigen.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan Social Road worden verstrekt, heeft Social Road het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Voor zover in het kader van de overeenkomst door Social Road gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en is hij geheel en zelfstandig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Social Road.
 4. Voor zover in het kader van de overeenkomst door Social Road gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het opdrachtgever zonder toestemming van Social Road verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.

Artikel 11: (Tussentijdse) beëindiging, annulering en de gevolgen daarvan

 1. Opdrachtgever mag een gegeven opdracht uitsluitend vóór aanvang van de uitvoering ervan annuleren, indien opdrachtgever alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten voor de werkzaamheden van Social Road, te vermeerderen met btw aan Social Road vergoedt.
 2. Een overeenkomst vangt aan op de datum conform de voorwaarden als beschreven in artikel 3 voor de periode zoals tussen partijen schriftelijk is overeengekomen en eindigt van rechtswege op de tussen partijen overeengekomen datum of op het moment dat het verlenen van de diensten is voltooid. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kunnen partijen de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.
 3. Elke partij is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van de andere partij en eindigt van rechtswege op de tussen partijen overeengekomen datum of op het moment dat het verlenen van de diensten is voltooid. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kunnen partijen de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.
 4. Ontbinding van de overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is alleen geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld door zuivering van de tekortkoming, tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden of anders is voorgeschreven in de wet.
 5. In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Social Road reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij opdrachtgever bewijst dat Social Road ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Social Road vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Social Road ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 6. In het geval van ontbinding van de overeenkomst, komen alle aan opdrachtgever verleende rechten te vervallen. Opdrachtgever is niet langer gerechtigd om van de dienst gebruik te maken.
 7. Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 12: Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Social Road ontwikkelt, vervaardigt of versterkt daaronder begrepen adviezen, rapporten en content komen toe aan Social Road.
 2. In geval tussen Social Road en opdrachtgever een geschil omtrent intellectuele eigendom ontstaat, wordt Social Road vermoed rechthebbende te zijn, behoudens tegenwijs door opdrachtgever.
 3. Niets in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst impliceert een overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de diensten voor de in de overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de overeenkomst bepaalde voorwaarden. Indien niet schriftelijk anders is bepaald, geldt het verleende gebruiksrecht alleen voor Nederland.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit resultaten van diensten te verwijderen of te wijzigen.
 5. Social Road doet uitdrukkelijk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.
 6. Het is Social Road toegestaan de diensten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, video’s, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.
 7. Social Road behoudt zich het recht voor om technische beschermingsmaatregelen in de diensten aan te brengen. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen of voor dat doel middelen aan te bieden.

Artikel 13: Persoonsgegevens

 1. Indien in het kader van het verrichten van de diensten door Social Road persoonsgegevens van klanten van opdrachtgever moeten worden verwerkt, moet Social Road als “verwerker” in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en opdrachtgever als “verantwoordelijke” worden aangemerkt. Opdrachtgever en Social Road gaan, overeenkomstig artikel 28 lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming, een verwerkersovereenkomst aan waarin de verwerking van persoonsgegevens door Social Road wordt geregeld in overeenstemming met relevante regelgeving.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Social Road voor alle aanspraken van derden (waaronder in elk geval gebruikers en overheidsinstanties), financiële overheidssancties en kosten (waaronder kosten van rechtsbijstand), die voortvloeien uit een schending door opdrachtgever van enig wettelijk voorschrift met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 14: Geheimhouding

 1. Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen in welke vorm dan ook, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – software, (source)code, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, (technische) specificaties, (technische) tekeningen, documentatie (“Vertrouwelijke Informatie”) als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden.
 2. Partijen zullen de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt en zij zullen daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de vertrouwelijke informatie alleen verstrekken aan werknemers en derden voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst.
 3. De verplichtingen tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie zijn niet van toepassing in zoverre de partij die informatie ontving, kan aantonen dat de betreffende informatie:
  • i) reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst;
  • ii) reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst;
  • iii) publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende partij kan worden toegerekend;
  • iv) op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren;
  • v) op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de verstrekkende partij de andere partij van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld;
  • vi) openbaar is gemaakt met goedkeuring van verstrekkende partij.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Behoudens het bepaalde in de artikelen 4.1 en 4.2 heeft opdrachtgever geen enkele aanspraak op Social Road wegens gebreken in of met betrekking tot de door Social Road geleverde diensten. Social Road is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade, e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet van medewerkers van Social Road die met een leidinggevende positie zijn belast.
 2. Social Road is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
 3. In alle gevallen waarin Social Road is gehouden tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt met een maximum van €20.000,-. Indien de schade is gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Social Road, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
 4. Iedere verordening op Social Road, tenzij deze door Social Road is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Social Road, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door Social Road van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voortvloeiende kosten.
 6. Indien opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Social Road aansprakelijk als ware hij zelf als opdrachtgever.
 7. Indien Social Road een overeenkomst sluit met twee of meer natuurlijke of rechtspersonen zijn alle opdrachtgevers steeds hoofdelijk en voor het geheel jegens Social Road aansprakelijk.
 8. Indien Social Road een overeenkomst sluit met een onderneming in oprichting blijven de oprichters ook na bekrachtiging van de overeenkomst ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.

Artikel 16: Overmacht

 1. Indien Social Road door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft in dat dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
 2. Onder overmacht zijn onder meer te verstaan: onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, extreme weeromstandigheden, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van partijen, tekortkomingen van door partijen ingeschakelde derden, storingen in (telecommunicatie)netwerken, cyberterrorisme of andersoortige cyberaanvallen, beveiligingsincidenten, al dan opzettelijke corrumpering of verlies van data, epidemie of pandemie en andere onvoorziene omstandigheden.
 3. Indien de overmacht tenminste zes weken voortduurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade, ongedaan making of compensatie ter zake deze ontbinding.
 4. Indien Social Road bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen Social Road en opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, Nederland. In afwijking van deze bepaling heeft Social Road te allen tijde het recht om een geschil of vordering voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van de plaats waar opdrachtgever gevestigd is of zijn feitelijke zetel heeft.